Председник Извршног одбора:

Горан Богдановић
 

Чланови Извршног одбора:

 1. Сања Старчевић - задужена за Северно бачки округ
 2. Наташа Цвјетковић - задужена за Западнобачки и Сремски округ
 3. Игор Ћеранић - задужен за Београд
 4. Невенка Трифу 
 5. Драгиша Влаховић - задужен за Поморавски округ и Београд
 6. Ненад Здравковић - задужен за Јабланички и Пчињски округ
 7. Матеја Мијатовић - задужен за Рашки и Расински округ
 8. Михаило Зечевић - задужен за Колубарски округ
 9. Страјин Недовић - задужен за Златиборски округ
 10. Борислав Петровић - задужен за Борски и Зајечарски округ
 11. Владимир Бајуновић - задужен за Мачвански округ
 12. Вукота Јакшић - задужен за Београд
 13. Новак Стојановић
 14. Жељко Брестовачки 
 15. Драган Стијеповић
 16. Ивица Ракић
 17. Радиша Тошић

 
Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Извршни одбор је извршно-оперативни орган СДС-а. 

Надлежности
Члан 40.


Извршни одбор:
• стара се о спровођењу одлука Скупштине и Главног одбора;
• прати, анализира, усмерава и усклађује рад органа територијалне организације СДС-а;
• предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за народне посланике/це;
• предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за посланике/це у Скупштини Аутономне покрајине; 
• потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це, председнике/це општина као и кандидате/киње за функције у органима Аутономне покрајине (изузев председника/це и чланова/ица Покрајинске владе);
• даје сагласност на изборне коалиције за учествовање на локалним изборима; 
• именује поверенике/це, иницијативне одборе и одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
• на образложен предлог општинских одбора доноси одлуку о броју месних одбора и територији коју покривају изузев за месне одборе са територије града Београда;
• распушта органе територијалне организације и именује поверенике/це уз претходно прибављено мишљење председника/це СДС-а;
• може сазвати седницу било ког органа територијалне организације;
• расписује изборе за органе територијалне организације;
• одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
• одлучуje у појединачним случајевима за пријем у чланство када кандидат/киња за члана/ицу нема пребивалиште на територији општине на којој жели да се учлани; 
• доноси Пословник о раду;
• обавља и друге послове које му одреди Главни одбор, као и друге послове утврђене Статутом и другим општим правним актима СДС-а.