Генерални секретар: Драгослав Љубичић


Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Генерални/а секретар/ка СДС-а
Члан 52.

Генералног/у секретара/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.

Генерални/а секретар/ка СДС-а:

  1. координира рад органа одлучивања, тела и органа територијалне организације СДС-а секретара/ке СДС-а, интерног/е ревизора/ке;
  2. у сарадњи са органима СДС-а, стара се о извршењу одлука председника/це и Председништва;
  3. заједно са Извршним одбором усклађује рад општинских и градских, регионалних и покрајинских организација СДС-а;
  4. стара се о прикупљању средстава за финансирање рада СДС-а у складу са законом;
  5. обавља друге послове које му повери председник/ца СДС-а.


Генерални/а секретар/ка СДС- а за свој рад одговара председнику/ци.

Генералног/у секретара/ку разрешава председник/ца СДС-а.
 
Генерални/а секретар/ка може присуствовати седницама свих органа одлучивања, тела и органа територијалне организације СДС-а.