Статут Социјалдемократске странке можете преузети на следећем линку: СТАТУТ

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Предмет Статута

Члан 1.

 

Статут је највиши правни акт Социјалдемократске странке којим се утврђују и уређују основна начела организовања и деловања; назив, седиште и симболи визуелног идентитета; права, обавезе и статусни положај чланова/ица, пријатеља/ица и симпатизера/ки Социјалдемократске странке; органи и друга тела, њихове надлежности и начин одлучивања, начин избора, трајање и престанак мандата; основи територијалне организације Социјалдемократске странке; материјално пословање; поступак доношења и промене Статута и других општих аката, као и друга питања од значаја за организовање, рад и деловање Социјалдемократске странке.