Директор: Здравко Станковић

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке

Директор/ка СДС-а
Члан 53

 


 

Директора/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.

Директор/ка СДС-а:

  1. стара се о финансијском пословању СДС-а;
  2. утврђује образац финансијског плана;
  3. координира израду финансијских планова органа и тела СДС-а и органа јединица територијалне организације;
  4. заједно са секретаром/ком СДС-а израђује предлог финансијског плана за наредну календарску годину и доставља га Председништву на усвајање;
  5. заједно са секретаром/ком СДС-а контролише годишње финансијске извештаје СДС-а и доставља Председништву на усвајање
  6. одобрава отварање текућих рачуна и израду печата органима јединица територијалне организације СДС-а;
  7. одговора за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига СДС-а у смислу одредби закона којима се уређује финансирање политичких активности, односно политичких странака;
  8. одређује лица одговорна за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са надлежним органима у погледу финансирања изборне кампање у смислу одредби закона којима се уређује финансирање политичких активности, односно политичких странака у изборној кампањи;
  9. подноси квартални, шестомесечни и годишњи финансијски извештај интерном/ој ревизору/ки и Председништву;
  10. обавља друге послове које му/јој одреди председник/ца као и послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.

Правилима о финансирању и финансијском пословању СДС-а ближе се уређују извори финансирања, планирање финансија, обавезни елементи финансијског плана, извештавање, унутрашња контрола финансијског пословања, положај и међусобни однос генералног/е секретара/ке, директора/ке, интерног/е ревизора/ке, њихов рад, права и обавезе, као и друга питања од значаја за финансијско пословање СДС-а.