Секретар: Предраг Лечић 

 

 

 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Секретар/ка СДС-а
Члан 54.

 

Секретара/ку СДС-а поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.

Секретар/ка СДС-а:

  1. руководи радом администрације СДС-а;
  2. врши дужност секретара/ке Скупштине, Главног одбора, Председништва СДС-а и Извршног одбора;
  3. пружа административно-техничку подршку другим органима, телима СДС-а и органима јединица територијалне организације СДС-а;
  4. заједно са директором/ком СДС-а израђује предлог финансијског плана за наредну календарску годину и доставља га Председништву на усвајање;
  5. заједно са директором/ком СДС-а контролише годишње финансијске извештаје СДС-а;
  6. доноси Правилник о раду и Правилник о систематизацији послова и радних места у СДС-у;
  7. обавља друге послове које му/јој повери председник/ца и обавља друге послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.