Интернационални секретар: Јован Ратковић

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Интернационални/а секретар/ка
Члан 56.

Интернационалног/у секретара/ку поставља председник/ца СДС-а на период од четири године.

Интернационални/а секретар/ка одржава односе, у име СДС-а са међународним политичким и невладиним организацијама и обавља остале послове у складу са овим Статутом које му/јој повери председник/ца или Председништво СДС-а.

Начин избора и престанак мандата интернационалног/е секретара/ке ближе се уређује Правилником о изборима.