Председник Статутарне комисије: Милош Палигорић

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Статутарна комисија
Члан 42.

 

Статутарна комисија је независан и самосталан орган који штити статутарност и стара се о правном унапређењу демократског устројства СДС-а.

Статутарна комисија стара се о усклађености општих и појединачних правних аката других органа, тела и органа територијалне организације СДС-а као и генералног/е секретара/ке, директора/ке СДС-а, секретара/ке СДС-а, интерног/е ревизора/ке, интернационалног/е секретара/ке и портпарола/ке са

Статутом СДС-а и обавља друге послове у складу са Статутом.

Мандат Статутарне комисије траје четири године.
 

Надлежности
Члан 43.

 

Статутарна комисија:

 1. даје тумачење Статута и других општих правних аката СДС-а;
 2. даје мишљење на нацрт Статута и на нацрт измена и допуна Статута;
 3. даје мишљење о усклађености предлога других општих правних аката, као и њихових измена и допуна са Статутом;
 4. ставља ван снаге одредбе општих правних аката које нису у складу са Статутом;
 5. даје мишљење и ставља ван снаге појединачне правне акте и одлуке других органа, тела и органа територијалне организације као и одлуке генералног/е секретара/ке, директора/ке СДС-а, секретара/ке СДС-а, интерног/е ревизора/ке, интернационалног/е секретара/ке и портпарола/ке који нису у складу са општим правним актима СДС-а и са Статутом; 
 6. решава о сукобу надлежности органа СДС-а када Статутом није другачије одређено;
 7. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
 8. одлучује у другом степену у поступку у ком се одлучује о повреди изборног права;
 9. доноси Пословник о раду;
 10. прати примену Статута и предлаже мере за измену и допуну Статута;
 11. обавља правно-техничку редакцију усвојеног Статута и других општих правних аката СДС-а;
 12. обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима СДС-а.

Тумачење Статута и других општих правних аката СДС-а може тражити сваки орган СДС-а, односно сваки/а члан/ица СДС-а.

Одлуке и тумачења Статутарне комисије су извршне, коначне и обавезујуће за све органе и чланове/ице СДС-а.