Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Скупштина је највиши орган одлучивања у СДС-у.

 

Надлежности
Члан 25.

Скупштина:

 1. доноси Програм и Статут СДС-а;
 2. доноси Пословник о раду;
 3. утврђује политику СДС-а, доноси декларације, утврђује смернице и ставове;
 4. доноси одлуку о чланству СДС-а у међународним политичким асоцијацијама и о удруживању СДС-а у шире политичке савезе у иностранству;
 5. доноси одлуку о спајању СДС-а са другим политичким странкама или организацијама у нову странку или другу организацију;
 6. доноси одлуку о мировању делатности или о престанку рада СДС-а, као и о имовини СДС-а у случају престанка рада;
 7. бира и разрешава потпредседнике/це СДС-а; 
 8. бира и разрешава изабране чланове/ице Главног одбора.
 9. бира и разрешава председника/цу Политичког савета;
 10. бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Статутарне комисије. 
 11. разматра и усваја извештај председника/це СДС-а о раду између две Скупштине;
 12. разматра и усваја извештај о раду потпредседника/ца између две Скупштине;
 13. разматра и усваја извештај о раду Политичког савета између две Скупштине;
 14. разматра и усваја извештај о раду Статутарне комисије између две Скупштине;
 15. разматра и усваја финансијски извештај који подноси интерни/а ревизор/ка између две Скупштине;
 16. усваја План интегритета;
 17. доноси одлуку о опозиву председника/це СДС-а;
 18. доноси одлуку о опозиву потпредседника/це;
 19. доноси одлуку о опозиву председника/це Политичког савета
 20. може доносити одлуке из надлежности Главног одбора и Председништва;
 21. може делегирати послове из своје надлежности Главном одбору или Председништву, изузев послова из надлежности из тачака 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18. и 19.
 22. разматра сва питања од значаја за деловање и рад СДС-а и врши друге послове утврђене Статутом.