Председник Етичког одбора: Вида Огњеновић 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Етички одбор
Члан 50.

Етички одбор:

  1. на захтев органа СДС-а даје мишљење о кандидатима/кињама за народне посланике/це у Народној скупштини Републике Србије, кандидату/кињи за председника/цу Републике Србије, председника/цу Владе Републике Србије, министра/арку у Влади Републике Србије као и друге кандидате/киње за друге јавне функције које именује, бира и поставља Влада Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, Скупштина Аутономне покрајине и Влада Аутономне покрајине као и за кандидате/киње за носиоце највиших функција у локалној самоуправи;
  2. утврђује предлог Кодекса страначке етике;
  3. предлаже План интегритета;
  4. прати, анализира и оцењује рад функционера/ки СДС-а;
  5. разматра пријаве поднете против функционера/ки СДС-а и у претходном поступку има право да проверава све чињенице од значаја за решавање пријаве;
  6. може захтевати од сваког органа СДС-а да му достави све информације, податке и документа које су Етичком одбору потребна за обављање послова из његове надлежности, уз поштовање закона којим се уређује заштита података о личности;
  7. подноси годишњи извештај о свом раду Председништву СДС-а и доноси Пословник о раду.