Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Главни одбор је највиши орган одлучивања у СДС-у између два заседања Скупштине. 

Надлежности
Члан 29.

Главни одбор: 

 1. утврђује политику СДС-а између два заседања Скупштине;
 2. спроводи одлуке Скупштине;
 3. утврђује предлог Програма и Статута СДС-а и њихових измена и допуна;
 4. доноси опште акте СДС-а;
 5. доноси Пословник о раду;
 6. одлучује о учествовању СДС-а на изборима и усваја Изборни програм СДС-а;
 7. одлучује о изборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу;
 8. одлучује о учешћу у републичкој власти;
 9. именује Изборни штаб;
 10. на предлог Председништва СДС-а утврђује листу кандидата/киња за народне посланике/це и посланике у Скупштини Аутономне покрајине;
 11. на предлог Председништва потврђује кандидата/кињу за председника/цу Републике Србије, као и кандидата/кињу за председника/цу и чланове/ице Владе Републике Србије, председника/цу и чланове/ице Покрајинске владе и градоначелника/цу Града Београда; 
 12. анализира резултате избора;
 13. бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Извршног одбора већином гласова чланова/ица Главног одбора;
 14. бира и разрешава чланове/ице Политичког савета на четири године;
 15. бира и разрешава интерног ревизора;
 16. бира и разрешава чланове/ице Председништва у ширем саставу;
 17. именује чланове/ице Савета за кадровску политику;
 18. разматра и усваја извештај председника/це о раду између два заседања Главног одбора;
 19. разматра и усваја извештај председника/це Извршног одбора о раду Извршног одбора између два заседања Главног одбора; 
 20. може образовати сталне савете са одређеним задацима;
 21. може образовати привремена тела;
 22. доноси одлуку о колективном учлањењу политичких странака, удружења грађана/ки и других организација у СДС;
 23. може делегирати послове из тачке 7. до 10. овог члана Председништву;
 24. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине; 
 25. усваја кодекс страначке етике;
 26. разматра и усваја шестомесечни извештај интерног/е ревизора/ке о финансијама СДС-а;
 27. обавља друге послове које му одреди Скупштина; 
 28. обавља друге послове утврђене Статутом и другим општим актима СДС-а. 

 
Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима СДС-а, изузев послова утврђених тачкама 3. до 6., као и тачкама 12. и 13. овог члана.