Председник Извршног одбора: Миодраг Станковић 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Извршни одбор је извршно-оперативни орган СДС-а. 

Надлежности
Члан 40.


Извршни одбор:

 1. стара се о спровођењу одлука Скупштине и Главног одбора;
 2. прати, анализира, усмерава и усклађује рад органа територијалне организације СДС-а;
 3. предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за народне посланике/це;
 4. предлаже Председништву СДС-а предлог листе кандидата/киња за посланике/це у Скупштини Аутономне покрајине; 
 5. потврђује кандидате/киње за градоначелнике/це, председнике/це општина као и кандидате/киње за функције у органима Аутономне покрајине (изузев председника/це и чланова/ица Покрајинске владе);
 6. даје сагласност на изборне коалиције за учествовање на локалним изборима; 
 7. именује поверенике/це, иницијативне одборе и одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству;
 8. на образложен предлог општинских одбора доноси одлуку о броју месних одбора и територији коју покривају изузев за месне одборе са територије града Београда;
 9. распушта органе територијалне организације и именује поверенике/це уз претходно прибављено мишљење председника/це СДС-а;
 10. може сазвати седницу било ког органа територијалне организације;
 11. расписује изборе за органе територијалне организације;
 12. одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
 13. одлучуje у појединачним случајевима за пријем у чланство када кандидат/киња за члана/ицу нема пребивалиште на територији општине на којој жели да се учлани; 
 14. доноси Пословник о раду;
 15. обавља и друге послове које му одреди Главни одбор, као и друге послове утврђене Статутом и другим општим правним актима СДС-а.