Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Интерни/а ревизор/ка
Члан 55

 

Интерног/у ревизора/ку бира, на предлог председника/це, Председништво СДС-а на период од четири године.

Интерни/а ревизор/ка СДС-а:

 1. врши надзор у погледу финансијског пословања СДС-а;
 2. може захтевати податке, као и извештај о финансијском пословању СДС-а од директора/ке и у роковима краћим од три месеца;
 3. врши контролу финансијског пословања органа јединица територијалне организације СДС-а;
 4. даје упутства за отклањање уочених недостатака у финансијском пословању;
 5. даје препоруке, смернице и мишљења за унапређење финансијског пословања СДС-а;
 6. даје мишљење на квартални, шестомесечни и годишњи извештај директора/ке;
 7. даје мишљење на финансијски план за наредну календарску годину;
 8. врши контролу финансијских извештаја који се подносе надлежним органима;
 9. подноси Главном одбору шестомесечни извештај о финансијском пословању СДС-а;
 10. подноси Скупштини годишњи финансијски извештај;
 11. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима СДС-а.

Интерни/а ревизор/ка је независан/а у свом раду.