16. фебруар 2021 вести

Предлог платформе форума опозиције за преговоре под покровитељством ЕУ о условима за слободне и поштене изборе

Предлог платформе форума опозиције за преговоре под покровитељством ЕУ о условима за слободне и поштене изборе  

С обзиром на новонасталу ситуацију да након прошлогодишњих избора имамо Народну скупштину без присуства опозиције, неопходно је учинити све да се створе услови за спровођење наредних избора на фер и демократски начин, што је основна претпоставка успостављања нормалног политичког живота у Србији и опстанка демократије. 

Извештај и препоруке ОЕБС/ОДИХР, извештај ЕК, као и многих других међународних организација и цивилног сектора, говоре о неопходности хитног решавања проблема гаранције спровођења изборних закона Републике Србије, али и дугорочно побољшавање целокупног  изборног система.

Опозиционе политичке странке указују на злоупотребу институција, нелегитимност и нерепрезентативност републичког парламента, аутократско понашање, финансијски притисак и систематско слабљење опозиције, контролу и инструментализацију великог броја медија од стране власти, притиске и претње медијима и новинарима који промовишу критичко мишљење и онемогућавање слободног протока информација и слободе изражавања. 

Због свега наведеног, а у складу са добром праксом савремених демократских држава и вредностима Европске уније, сматрамо да је потребно хитно решавање ових проблема.

Инсистирамо на остваривању онога што наши закони већ прописују, што је усаглашено са европским регулаторним оквиром и за то тражимо подршку представника институција Европске уније. Тек након успостављања репрезентативног и легитимног парламента, може се приступити далекосежнијим променама које захтевају измене закона, па и изборног система у Србији који би омогућио виши ниво политичке и персоналне репрезентативности, између осталог и кроз већи број директно изабраних представника грађана на свим нивоима.

Заједнички циљеви:

1.Објективно и слободно медијско извештавање и информисање, посебно на медијским јавним сервисима (РТС, РТВ)

Закон о јавном информисању и медијима (Гаранције за спровођење закона, са посебним акцентом на следеће чланове)

Члан 4. Ставови 2, 3 и 4.

Не сме се угрожаваи слободан проток информација путем медја, као ни уређивачка аутономија медија, а нарочито вршењем притиска, претњом, односно уценом уредника, новинара или извора информисања. 

Физички напад на уредника, новинара и друга лица која учествују у оприкупљању и објављивању информација путем медија кажњава се на основу закона.

Слобода јавног информисања не сме се повређивати злоупотребом службеног положаја и јавних овлашћења, својинских и других права, као ни утицајем и контролом над средставима са штампање и дистрибуцију медијских садржаја.

Члан 5. Став 2.

Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују.

Члан 6.

Ради омогућавања грађанима да формирају сопствено мишљеје о појавама, догађајима и личностима, обезбеђује се разноврсност извора информација и медијских садржаја.

Ради заштите конкуренције и разноврсности идеја и мишљења, забрањен је сваки вид монопола у области јавног информисања.

Нико не може имати монопол на објаљивање информација, идеја и мишљења у медију.

Нико неможе имати монополо на оснивање, односно дистрибуцију медија. 

Закон о јавним медијским сервисима 

Члан 7.

4) поштовање и подстицање плурализма политичких, верских и других идеја и омогућавање јавности да буде упозната са тим идејама, не служећи интересима појединих политичких странака и верских заједница, као ни било ком другом појединачном политичком, економском, верском и сличном становишту или интересу;

7) непристрасно обрађиваје, политичких, историјских, привредних, социјалних, здравствених, културних, образовних, научних, еколошких и других питања, омогућавајући разноврсно сучељевање разноврсних становишта;

8) бесплатно и једнако представљање политичких странака, коалиција и кандидата који имају потврђене изборне листе за републичке, покрајинске или локалне изборе, у време предизборне кампање. 

2.Обезбеђивање слободног и тајног изјашњавања грађана на изборима, без притисака и уцена.

Закон о избору народних посланика

Члан 2.

Грађани бирају посланике на основу слободног, општег, једнаког и непосредног изборног права, тајним гласањем.

Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одговорност због гласања и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао.

3.Побољшање и контрола предизборног и изборног процеса

4.Спречавање функционерске кампање

5.Раздвајање избора на различитим нивоима

С обзиром на то да наредни избори могу да буду или крајем текуће или почетком наредне године, одређене промене је неопходно имплементирати у периоду до расписивања избора и посебно у периоду предизборне кампање. 

У циљу решавања препознатих проблема, предлажемо следећа решења:

Захтеви који се односе на период до расписивања избора

1.Захтеви који се односе на медије

а) Понашање медија мора бити усаглашено са медијским законима Србије и европским стандардима који промовишу слободан проток информација и слободу изражавања, уређивачку независност, политичку уравнотеженост, медијски плурализам, заштиту људских права, забрану медијског монопола. (Одговорност у овом смислу сноси, за електронске медије РЕМ, за остале медије Министарство културе и информисања.)

б) Медији морају да омогуће перманентну јавну дебату о свим важним друштвеним питањима, као и да омогуће објављивање различитих и критичких мишљења. То се односи на све медије, рачунајући и медије од значаја за одређену мањинску заједницу, односно медије који информишу на језицима мањинских заједница, а такође и на јавне сервисе који имају обавезу информисања на мањинским језицима.

ц) Посебну обавезу за организовање сталне расправе о важним друштвеним питањима имају јавни медијски сервиси РТС и РТВ. Њихова је обавеза да омогуће да се чују различита мишљења, па и она критичка и да се организује дијалог и сучељавање представника различитих политичких организација, цивилног сектора и компетентних грађана, при чему, у периодима када нису расписани избори не могу да важе односи реципроцитета, већ актуелности и конкретног ангажмана. Уређивачке тимове јавних сервиса позвати и охрабрити да раде независно и аутономно, што им закон и гарантује.

д) Специјализоване, стручне организације које се баве медијима, политичке организације, удружења и саме грађане  подстаћи да РЕМ-у достављају представке о неправилностима у раду електронских медија, а РЕМ да без одлагања делује у оквиру закона.

е) Власт мора да заштити све медије и новинаре од притиска, напада, увреда, претњи. 

2.Општи захтеви

а) Обустава функционерске кампање, посебно инсистирање на одустајању од псеудо-догађаја који имају за сврху перманентну промоцију носилаца јавних функција, (посебно председника државе).

б) Захтев за променом понашања посланика у Народној скупштини Србије и одборника у скупштинама локалних самоуправа, који мимо пословника и дневног реда прозивају, критикују, вређају, представнике опозиције који нису присутни у тим институцијама. Обустављање инструментализације седница парламента  у сврху перманентне пропаганде. 

ц) Охрабривање организација које се баве политичким и осталим људским правима да прате понашање политчких актера под а) и б) и да о томе обавештавају јавност.

Захтеви који се односе на изборе и период изборне кампање

Предлог институционалног праћења избора

Ради што доследнијег остваривања законских одредби у вези са изборима и договора власт-опозиција, предлажемо оснивање два координациона тела, као ад-хоц тела: Координационо тело за праћење изборног процеса и Координационо тело за медијско праћење избора.

1.Формирање Координционог тела за медијско праћење избора  

-Тело има 7 чланова. 

-По једног преставника дају факултети који имају усмерење новинарство и медији и друге организације: 

Факултет политичких нака (ФПН) Универзитет у Београду

Филозофски факултет у Новом Саду (ФилФак НС) 

Факултет Сингидунум (приватни универзитет) 

БИРОДИ, организација за медијска истраживања

УНС, новинарско удружење

НУНС, новинарско удружење

Министарство културе и информисања.

-Одлуку о формирању тела доноси Министарство културе и информисања.

-Нико ко је кандидат на било којој изборној листи не може да буде члан овог тела.

-Координационо тело прати рад медија са становишта остваривања закона о изборима и медијских закона и остваривања услова договорених између опозиције и власти;

-Сарађује са РЕМ-ом и Саветом за штампу;

-Прати однос медија према актерима изборног процеса, рачунајући и медије који информишу на језицима мањинских заједница и предлаже мере надлежним органима;

-Помаже РЕМ-у и предлаже поступања из његове надлежности у вези са прекршајима које медији чине у односу на предизборну кампању, А РЕМ је дужан да без одлагања размотри наводе Координационог тела и без одлагања реагује на отклањању уочених неправилности у складу са својим овлашћењима;

-Подсећа РЕМ на доношење правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање у коме би се прецизно дефинисале обавезе пружалаца медијских услуга према нашим законима, али и европским стандардима и којим би се прецизно дефинисале обавезе РЕМ-а;

-Посебно захтева од РЕМ-а да донесе обавезујуће упутство о обавези комерцијалних електронских медија, да најкасније недељу дана пре почетка изборне кампање објаве ценовнике политичког оглашавања, који би под истим, недискриминаторним условима, важили за све политичке актере, као и трајање термина и број термина за оглашавање. (препорука: термини до двадесет минута једном недељно, цена секунде као најнижа цена за редовно оглашавање у последња три месеца);

-Залаже се за изостанак емитовања директних преноса или интегралних снимака промотивних скупова политичких такмаца у предизборној кампањи;

-Покреће поступке пред надлежним судовима, у складу са законом и уз захтев за процесуирањем без одлагања;

-Указује медијима на пропусте и прекршаје у односу на предизборну кампању и посебно даје стручне сугестије у односу на функционерску кампању;

-Подстиче медије на објављивање одговора и исправке у складу са Законом о јавном информисању и медијима;

-Обавештава јавност о својим ставовима и активностима на дневном новоу;

-Услове за рад овог тела обезбеђује Министарство културе и информисања у договору са организацијама чији представници чине кординационо тело.

2.Формирање Координационог тела за праћење изборног процеса

Закон о избору народних посланика, одељак В. Органи за спровођење избора, Чланови 28. и 29. говоре о „органима за спровођење избора“, али не наводе који су то органи, што се може тумачити да тих органа може бити више и да је могуће постојаје ад-хоц тела за ову сврху. Тек се од Члана 30. говори о Изборној комисији и другим органима.

-Тело треба да има 7 чланова. 

-По једног представника дају организације цивилног друштва: Црта, Транспарентност Србија, Yуцом и Заштитник грађана, а три представника Влада Србије.

-Одлуку о формирању тела доноси Влада Србије.

-Нико ко је кандидат на било којој изборној листи не може да буде члан овог тела.

Надлежности Координационог тела су:

-Координационо тело за праћење избора прати све околности у вези са изборима;

-Прима информације, обавештења, представке грађана и изборних актера у вези са изборима, посебно у погледу кршења закона и правила предизборног понашања; притиска на бираче, прављења паралелних евиденција бирача и њихове изборне воље, злоупотребе јавних ресурса, функционерске кампање;

-Изриче: опомене, сугестије, захтеве за промену понашања и покреће поступке пред Изборном комисијом и надлежним судовима;

-Сарађује са Изборном комисијом и бирачким одборима са циљем отклањања неправлности;

-У договору са руководством републичког јавног медијског сервиса РТС, ово тело има свакога дана од расписивања избора, до предизборне тишине, 10 до 15 минута емисију на Првом програму телевизије РТС, одмах после Дневника ИИ;

-Услове за рад тела обезбеђује Влада Србије

На основу договора власт – опозиција, оба координациона тела конституишу се најкасније до првог септембра 2021. године.

3.Због до сада уочених неправилности, на претходним изборима и ради веће гаранције законитости избора захтевамо да се Правилником о бирачким одборима  обухвати и следеће:

а) Да на сваком изборном месту буду читачи личних карата или пасоша ради провере да ли сваки грађанин који гласа поседује исправну личну карту или пасош;

б) Да свака очитана лична карта/пасош буде и одштампана/одштампан и као таква/такав буде део изборног материјала, унета/унет у записник, као би се установило да ли број очитаних и одштампаних личних карата/пасоша одговара броју употребљених гласачких листића;

ц) Да при очитавању личних карата или пасоша путем интернет конекције сваки очитан документ буде аутоматски и проверен у бази бирачког списка да ли је аутентичан;

д) Да независним посматрачима и контролорима избора буде дозвољен надзор места где се врши провера аутентичности личних карата с обзиром на бирачки списак, у канцеларијама надлежне службе, то јест Министарству унутрашњих послова.

4.Услед новонастале ситуације у Народној скупштини, где нема опозиционих партија, доћи ће до неравноправног и нереалног односа у Републичкој изборној комисији, која своје одлуке доноси већином гласова.

Услед тога, може се очекивати велики број нерешивих случајева притужби и следствено томе, оптерећење судским процесима. На тај начин ће се угрозити цео изборни процес и поверење у њега. 

Због тога је потребно пронаћи решење које ће спречити овакав исход који никоме не иде на руку.

5.Потребно је осигурати једнако бирачко право за све категорије бирача, кроз обустављање брисање бирача из бирачког списка којима је пасивизирана адреса пребивалишта, либерализовање услова за отварање бирачког места у иностранству, и спровођење избора на Косову и Метохији у складу са законом.

6.Обезбедити већа овлашћења за стране посматраче избора и посматраче цивилног сектора.

Сви предлози дати су у складу са постојећим законима Србије и правилима и стандардима Европске уније. То се посебно односи на предлоге и захтеве за област медија, који су у потпуности усаглашени са европским регулаторним оквиром за медије. Документи овог регулаторног оквира у највећој мери усвојени су у Савету Европе, чији је Србија члан.

Остали предлози уклапају се у реалне оквире могућег договора, уколико постоји политичка воља власти, јер не захтевају законске интервенције, а омогућавају стварање атмосфере фер релација, како до расписивања избора, тако и у време изборне кампање. Будући да су сви ови предлози у складу са нашим законодавством и правилима и стандардима Европске уније, не видимо ниједан оправдан разлог да буду одбијени од стране власти.

Уколико опозиционе политичке странке, покрети, организације и појединци, који стоје иза овог предлога, оцене да је на основу ове платформе немогуће постићи договор (у целости или у појединачним питањима) у сврху обезбеђивања услова за одржавање слободних и поштених избора, остављамо могућност да предложимо усвајање лекс специјалиса.

Социјалдемократска странка

Нова странка

Грађански демократски форум

Зелена странка

Влашка странка

Мађарски покрет

Покрет 1 од 5 милиона

Нова Србија

КЛИП